BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6013/TCHQ-KTTT
V/v: báo cáo hàng giảm giá.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quatheo dõi, Tổng cục Hải quan thấy trong thời gian vừa qua tại một số Cục Hảiquan tỉnh, thành phố đã thực hiện việc xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhậpkhẩu có yếu tố giảm giá.

Đểtăng cường công tác quản lý giá tính thuế hàng nhập khẩu, đảm bảo việc xác địnhtrị giá tính thuế đúng quy định hiện hành đối với các lô hàng nhập khẩu nêutrên, tiếp theo công văn số 4080/TCHQ-KTTT ngày 25/8/2008 Tổng cục Hải quan yêucầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1.Thực hiện việc xem xét giảm giá tính thuế đối với các hợp đồng có yếu tố giảmgiá theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính.

2.Báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) các hợp đồng nhập khẩu có giảm giásau khi Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã xem xét chấp nhận giảm giá trong tháng(theo mẫu kèm theo).

Thờigian báo cáo: định kỳ 01 tháng/lần, trước ngày 5 của tháng kế tiếp (thực hiệnbáo cáo kể từ tháng 11/2008).

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Cụchải quan …

Số: /BCGG

BÁO CÁO HÀNG NHẬP KHẨU ĐÃ XÉT GIẢM GIÁ THÁNG /200…
(Ban hành kèm theo công văn số 6013/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2008)

Số TT

Tên hàng

Số, ngày hợp đồng nhập khẩu

Số, ngày tờ khai Hải quan

Số lượng hàng nhập khẩu theo hợp đồng

Số lượng hàng nhập khẩu theo tờ khai HQ

Trị giá theo hợp đồng chưa có giảm giá

Trị giá tính thuế đã xét giảm giá

Loại giảm giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Người lập báo cáo

.........., ngày tháng năm 200 ….
Cục trưởng

Ghichú:

+Cột 2: ghi đầy đủ chi tiết tên hàng hóa bao gồm cả mô del, chủng loại, tínhnăng, xuất xứ …

+Cột 7; 8: Ghi đơn giá tính bằng USD.

+Cột 4; 6: Ghi tờ khai và số lượng hàng nhập khẩu thực hiện hợp đồng nêu tại cột3.

+Cột 9: Ghi loại giảm giá nào đã áp dụng (theo Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài chính); Nếu giảm giá theo cấp độ thương mại thì ghi rõtheo cấp độ nào, nếu giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán thì cũngghi rõ hình thức và thời gian thanh toán.