BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 6017/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
(Đ/c số 81-85, Đường Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số 9532/HOLCIM-VN ngày 31/10/2008của Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam (là Cty liên doanh giữa Tổng Công tyCông nghiệp Xi Măng Việt Nam và Tập đoàn Holcim - Thụy Sĩ ) đề nghị hướng dẫnthủ tục hải quan liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu miễn thuế máy móc thiết bịtạo tài sản cố định bằng nguồn vốn khấu hao:

Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006, Nghị định 149/2005/NĐ ngày 08/12/2005 của Chính phủ và Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2008của Bộ Tài chính không quy định việc nhà đầu tư dùng nguồn vốn khấu hao để táiđầu tư, mua thêm máy móc thiết bị tạo tài sản cố định có được hưởng ưu đãi vềthuế hay không?. Do vậy, về vấn đề cho hưởng chính sách thuế đối với máy móc,thiết bị được mua bằng nguồn vốn khấu hao hiện Tổng cục Hải quan đang trao đốivới các Bộ, ngành có liên quan, sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành,Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Về việc nộp văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩumáy móc thiết bị của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại khoản 19, Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ -CPngày 08/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 củaBộ Tài chính thì đối tượng được nhập khẩu miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cốđịnh phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khaichính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế. Trước khi làm thủtục nhập khẩu, đối tượng miễn thuế phải thực hiện việc đăng ký danh mục miễnthuế với cơ quan Hải quan, không yêu cầu phải nộp thêm bảng xác nhận kế hoạchnhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định được phê duyệt bởi Sở Kế hoạchvà Đầu tư.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục đăng ký danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế, Công ty phải nộp Giấy chứng nhận đầu tư để làm cơ sởđăng ký danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế, trường hợp có nghi vấn về mục tiêu,quy mô......cơ quan Hải quan yêu cầu Công ty xuất trình thêm Giải trình kinh tếkỹ thuật.

3. Về đề nghị khi nào Công ty phải trình giấyxác nhận máy chính khi làm thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị miễn thuế, hoặcnhập khẩu máy móc thiết bị đóng thuế:

Theo quy định tại điểm 2.1.1.1, Mục B, Thông tưsố 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu được ápdụng nguyên tắc phân loại theo máy chính đểtính thuế nhập khẩu, trongbộ hồ sơ để phân loại và tính thuế nhập khẩu theo máy chính phải có văn bản xácnhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về máy chính của lô hàng thiết bị toànbộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu.

Do vậy, chỉ trong trường hợp Công ty nhập khẩu máymóc thiết bị thuộc đối tượng phải nộp thuế mới phải có văn bản xác nhận của cơquan quản lý chuyên ngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bịđồng bộ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ximăng Holcim Việt Nam thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu