BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: 6019/TCHQ-GSQL
V/v xuất bán tài sản cố định

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam
(Đ/c: D10/89Q, Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo, Q. Tân Bình, TP HCM)

Trả lời văn bản số 398/PY-XNK-STM ngày19/11/2008 của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam là Doanh nghiệp 100% vốn nướcngoài đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất bán (xuất khẩu) 08 máy mài biên và 01 máyép đệm (là tài sản cố định của Công ty) cho doanh nghiệp nước ngoài, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các điểm 1, 4a, phần II,Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

- Có quyền trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thácxuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất.

- Được thanh lý hàng hóa nhập khẩu baogồm: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển...thuộc sở hữu của doanh nghiệptheo các hình thức: Xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếutặng, tiêu hủy.

Như vậy việc Công ty mua số máy móc trên doViệt Nam sản xuất tại thị trường Việt Nam để tạo tài sản cố định, nay số máynày không đáp ứng được yêu cầu sử dụng nên Công ty đề nghị xuất bán (xuất khẩu)cho doanh nghiệp nước ngoài là không thỏa mãn các quy định trên, việc cho phépCông ty được xuất bán (xuất khẩu) cho doanh nghiệp nước ngoài không thuộc thẩmquyền của cơ quan hải quan. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thươngđể được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH PouYuen Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu