THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 602/TTg-NN
V/v bổ sung quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 12/UBND-NN ngày 27 tháng 2 năm 2007), ý kiến BộTài nguyên và Môi trường (công văn số 1371/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 12 tháng 4 năm2007) về bổ sung quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 và định hướngđến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổsung 3.835 ha đất vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bắc Ninh nhưđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môitrường tại các công văn nêu trên.

Phần diện tích đề nghị tăng thêmđến năm 2020 sẽ được xem xét trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020của tỉnh Bắc Ninh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninhtổng hợp bổ sung phần diện tích điều chỉnh tăng thêm vào điều chỉnh quy hoạchsử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh BắcNinh, trình Chính phủ xét duyệt./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTTg CP Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài chính, NN&PTNT, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: CN, KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4). 23

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng