BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6020/TCHQ-GSQL
V/v kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thanh khoản

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đônđốc thanh khoản dứt điểm tình trạng tồn đọng hợp đồng gia công, nhập nguyên liệuđể sản xuất hàng xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửakhẩu, Tổng cục Hải quan tổ chức đoàn kiểm tra tại Cục Hải quan tỉnh, TP có tênnêu trên theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạocủa Tổng cục Hải quan tại công văn số 7264/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2007 để đánhgiá kết quả, trách nhiệm của lãnh đạo Cục, Chi cục trong quản lý hàng gia công,hàng SXXK. Từ đó có giải pháp khắc phục tiếp trong quý IV/2008 trở đi.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

- Kiểm tra việc triển khai thựchiện công văn số 1301/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2007, công văn số 7264/TCHQ-GSQL ngày27/12/2007, công văn số 2003/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2008, trong đó chú trọng kiểmtra một số nội dung chính sau:

+ Kiểm tra việc rà soát, phânloại và thống kê tồn đọng chưa thanh khoản của Hải quan địa phương theo hướngdẫn tại điểm 1, công văn số 2003/TCHQ-GSQL .

+ Kiểm tra các biện pháp đôn đốcDN thanh khoản của Hải quan địa phương.

+ Kiểm tra việc phân loại doanhnghiệp để áp dụng biện pháp thanh khoản.

+ Kiểm tra cách thức tổ chứcthanh khoản của Hải quan địa phương. Trên cơ sở đó, thống nhất với Hải quan địaphương biện pháp tổ chức thanh khoản để thanh khoản dứt điểm tình trạng tồn đọng.

- Kiểm tra sự chỉ đạo của lãnhđạo Cục Hải quan, lãnh đạo Chi cục; cách bố trí, luân chuyển cán bộ trong khâuthanh khoản; đôn đốc doanh nghiệp thanh khoản và xử lý vi phạm.

Kết thúc kiểm tra tại từng Chicục có Biên bản kết luận kiểm tra. Kết thúc kiểm tra, Vụ Giám sát quản lý tổnghợp chung báo cáo kết quả với lãnh đạo Tổng cục.

III. CÁC NƠI CẦN KIỂM TRA VÀTHỜI GIAN KIỂM TRA:

1. Hải quan TP. Hồ Chí Minh:Kiểm tra tại 02 Chi cục (Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công và Chi cục Hảiquan quản lý hàng đầu tư); thời gian 03 ngày.

2. Hải quan Bình Dương: kiểm tratại Chi cục quản lý nhiều hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; thời gian 02 ngày.

Thời gian dự kiến kiểm tra tạicác Cục Hải quan địa phương nêu trên bắt đầu từ tuần đầu của tháng 12, xongtrước 20/12/08. Lịch làm việc cụ thể tại các Cục Hải quan, trưởng đoàn sẽ cóthông báo trước khi đến kiểm tra tại đơn vị.

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA:

1. Vụ Giám sát quản lý làmtrưởng đoàn, gồm: 01 lãnh đạo Vụ, 02 chuyên viên theo dõi lĩnh vực gia công,sản xuất xuất khẩu.

- Vụ Kiểm tra thu thuế: 01 chuyênviên chuyên theo dõi hàng gia công, hàng SXXK.

- Tại từng Cục Hải quan địaphương: cử 01 cán bộ phòng nghiệp vụ tham gia cùng đoàn kiểm tra.

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác đơn vị biết, thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c);
- Thanh tra TCHQ (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu