BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6022/TCHQ-KTTT
V/v: nộp thuế tạm thu vào tài khoản chuyên thu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 1728/HQĐN-NV ngày 21/8/2008 của Cục Hải quantỉnh Đồng Nai và công văn số 2184/HQĐN-NV ngày 21/10/2008 về việc xử lý số thuếtạm thu quá hạn 135 ngày kể từ ngày nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1.Việc thực hiện chuyển nộp ngân sách theo Quyết định 1252/QĐ-BTC ngày 04/6/2008của Bộ Tài chính:

-Trong thời gian Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn việc nộp thuế vào tài khoảnthu NSNN của cơ quan Hải quan mở tại KBNN quy định tại Điều 21 Nghị định 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai lập giấy nộptiền vào Ngân sách (chi tiết theo từng tờ khai) theo đúng quy định tại Điều 1Quyết định 1525/QĐ-BTC ngày 04/6/2008 của Bộ Tài chính.

-Việc thực hiện chuyển tiền từ tài khoản gửi nộp ngân sách đã được hướng dẫn tạiThông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 và Thông tư 121/2007/TT-BTC ngày17/10/2007 của Bộ Tài chính.

2.Về kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai:

-Kéo dài thời hạn nộp Ngân sách: Tổng cục Hải quan ghi nhận báo cáo Bộ Tài chínhcho ý kiến xử lý đối với việc nộp thuế của loại hình này. Hiện tại, đề nghị CụcHải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

-Việc mở thêm tiểu khoản để theo dõi: Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu báo cáoBộ. Tuy nhiên số thuế này nếu được hoàn trong năm Ngân sách sẽ không ảnh hưởngđến số thực thu và ngân sách của đơn vị.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các tỉnh, TP (thống nhất thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc