BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 6023/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc việc thu hộ lệ phí mặt hàng điều xuất khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một sốCục Hải quan tỉnh, thành phố về việc vướng mắc trong việc thu hộ 1,0 USD/tấnđiều xuất khẩu (công văn số 2139/HQĐN-NV ngày 16/10/2008 của Cục Hải quan tỉnhĐồng Nai, số 690/CHQĐL-NV ngày 22/10/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc; số 831/HQHG-NV ngày 30/10/2008 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang), Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1- Về đồng tiền nộp:

Việc thu hộ 1,0 USD/tấn điều xuất khẩu được nộpbằng đồng Việt Nam hoặc đồng USD. Trường hợp, doanh nghiệp nộp bằng đồng ViệtNam thì tỷ giá để quy đổi từ đồng USD ra đồng Việt Nam là tỷ giá giao dịch bìnhquân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thờiđiểm đăng ký tờ khai mặt hàng điều xuất khẩu. Số tiền thu được nộp vào tàikhoản của "Hợp tác Quốc tế điều" như hướng dẫn tại công văn số 11360/BTC-TCHQ ngày 29/9/2008 của Bộ Tài chính.

2- Về hạch toán kế toán:

Việc này, Tổng cục Hải quan đang trao đổi vớiVụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính và sẽ hướng dẫn thực hiện trong thời gian sớmnhất.

3- Về phí dịch vụ:

Việc chuyển tiền từ các kho bạc Nhà nước vớinhau, không phải nộp phí. Trường hợp, phải nộp phí chuyển tiền như Cục Hải quantỉnh Hà Giang phản ánh thì tiền phí này sẽ do Hiệp hội chịu.

4- Về việc hoàn trả lệ phí cà phê - cao, hồtiêu, điều xuất khẩu:

Trường hợp, doanh nghiệp đã làm thủ tục hảiquan và đã nộp tiền lệ phí cho lô hàng cà phê - ca cao, hồ tiêu, điều xuấtkhẩu, nhưng không xuất khẩu nữa có được hoàn lại số lệ phí đã nộp hay không?theo Tổng cục Hải quan, thì phải hoàn lại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do sốtiền này đã nộp vào tài khoản của Hiệp hội; vì vậy, đề nghị doanh nghiệp làmviệc với Hiệp hội để Hiệp hội hoàn lại cho doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan khônghoàn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc