BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 6024/TCHQ-KTTT
V/v trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2610/CHQ-NV ngày 11/11/2008của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc trong hồ sơ miễn thuếhàng hoá nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 1.11, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì Nhà thầu phụ và tổ chức, cánhân khác nhập khẩu, bao gồm việc nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác, đấu thầu, đithuê và cho thuê lại để cung cấp cho tổ chức, cá nhận tiến hành hoạt động tìmkiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thông qua hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc hợpđồng cung cấp hàng hoá thì cũng được miễn thuế nhập khẩu. Tại điểm 2, Mục I,Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định hồsơ miễn thuế gồm:hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan;Giấy báo trúng thầu kèm hợp đồng cung cấp hàng hoá đối với trường hợp doanhnghiệp trúng thầu, trong đó ghi rõ giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu.

Theo quy định trên, đơn vị nhập khẩu, trực tiếphoặc uỷ thác không phải nộp Giấy báo trúng thầu trong hồ sơ miễn thuế; Doanhnghiệp chỉ phải nộp Giấy báo trúng thầu kèm hợp đồng cung cấp hàng hoá đối vớitrường hợp doanh nghiệp trúng thầu, trong đó ghi rõ giá trúng thầu không baogồm thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan lưu ý, Cục Hải quan tỉnh BàRịa - Vũng Tàu nghiên cứu kỹ các vấn đề đã được quy định tại Nghị định củaChính phủ, hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính và các văn bản của Tổng cụcHải quan để chỉ đạo các Chi cục thuộc Cục thực hiện đúng quy định, không chuyểnlên Tổng cục những việc thuộc chức năng, thẩm quyền của Cục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quantỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc