BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 6029/BTC-TCHQ
V/v thủ tục thành lập cảng ICD

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: UBND tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 210/UBND-VP5 ngày05/05/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập và xây dựng cảng nội địa(ICD) tại khu công nghiệp Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

1. Điều kiện thành lập địa điểm làm thủ tục hảiquan tai cảng nội địa:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại điểm I, mục 4, phầnB Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì việc thành lậpđịa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa (ICD) phải đáp ứng đủ các điềukiện sau:

+ Được thành lập khi có tình trạng ách tắc hànghoá xuất nhập khẩu tại các cảng biển quốc tế và đã được quy hoạch trong hệthống cảng nội địa của Bộ Giao thông vận tải công bố;

+ Phải có diện tích 10 ha trở lên;

+ Địa điểm phải đảm bảo điều kiện làm việc chocơ quan Hải quan như nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, kho chứa tang vật viphạm;

+ Kho, bãi phải có tường rào ngăn cách với khuvực xung quanh, được trang bị hệ thống camera, máy soi, cân điện tử, các thiếtbị khác để thông quan hàng hoá nhanh chóng. Hàng hoá ra vào kho, bãi phải đượcquản lý bằng hệ thống máy tính; Các hệ thống, thiết bị này được nối với hệthống giám sát của cơ quan Hải quan.

2. Hồ sơ xin thành lập gồm:

- Văn bản đề nghị thành lập: 01 bản chính;

- Văn bản quy hoạch hệ thống cảng nội địa (hoặcvăn bản của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấp nhận đặt cảng nội địa (ICD) tạiđịa điểm xin thành lập);

- Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh nơi đặt cảngnội địa: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bảnsao;

- Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng: 01 bảnsao;

- Quy chế hoạt động: 01 bản chính;

Hồ sơ xin thành lập địa điểm làm thủ tục hảiquan tại cảng nội địa gửi đến Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

Hiện nay, theo báo cáo của Cục Hải quan Tp. HảiPhòng tại công văn số 5960/HQHP-PNV ngày 20/5/2008 và phản ánh của một số doanhnghiệp (phản ánh của Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Tổng công ty Hànghải) đã xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng Hải Phòng.Để đáp ứng nhu cầu thông quan nhanh chóng, thuận tiện của các doanh nghiệptrong các khu công nghiệp tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Bộ Tàichính ủng hộ chủ trương thành lập cảng nội địa tại tỉnh Ninh Bình khi đáp ứngcác điều kiện nêu trên.

Đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình hướng dẫn doanhnghiệp hoàn thiện hồ sơ đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm I, mục 4, phần BThông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để UBND tỉnh Ninh Bìnhbiết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn