BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 6031/BTC-TCT
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Bộ Tài chính nhận được công văn số 419CV/CT-TTHT ngày 02/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm a và b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định Nhà nước tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng như sau:

“a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định này được tính vào vốn đầu tư của dự án;

b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nghị định này và được trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”.

Tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “4. Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp”.

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 21/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP như sau: “b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước; mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (trong đó có một phần diện tích sử dụng vào mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất) để thực hiện dự án mà phải ứng trước tiền để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ về đất cho toàn bộ diện tích đất được giao theo dự án thì chỉ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với tiền bồi thường thiệt hại về đất tính trên diện tích đất thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất. Số tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất tính trên diện tích đất giao không phải nộp tiền sử dụng đất được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
- Vụ PC, CST và Cục QLCS;
- Lưu: VT, TCT (VT, TS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung