VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6039/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo về công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2008

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
- Bộ Ngoại giao:
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủnước ngoài (công văn số 197/UB-CV ngày 27 tháng 8 năm 2008) Báo cáo về công tácphi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2008, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cóý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo nêu tại công văn nói trên củaỦy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Yêu cầu Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nướcngoài thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 5216/VPCP-QHQT ngày17 tháng 9 năm 2007) phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảoNghị định của Chính phủ thay thế Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chứcphi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3b). 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc