BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6041/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Kê khai và kế toán thuế).
(Số 22C Phố Thành Công, Q. Ba Đình – Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 17290/CT-KK &KTT ngày 19/11/2008 của CụcThuế TP Hà Nội đề nghị kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan Hảiquan của 06 đơn vị. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trả lời như sau:

1.Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559, hệ thống Quản lý rủi rongày 24/11/2008 tại Tổng cục Hải quan thì 06 Doanh nghiệp có tên dưới đây khôngcòn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu:

+Công ty cổ phần truyền thông dầu khí Việt Nam (MST: 0102314284).

+Công ty cổ phần khoáng sản Anh sáng (MST: 0102564735).

+Công ty cổ phần truyền thông tài chính dầu khí (MST: 0102323546).

+Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam (MST: 0102201474).

+Viện thủy điện và năng lượng tái tạo (MST: 0100726596-003).

+Công ty điện tử y tế MEDDA (MST: 0100102485-015).

2.Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hànhvăn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm traviệc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Doanh nghiệp còn các khoản phảinộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay vềTổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Doanh nghiệp; Quá thờihạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục thìphải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Doanh nghiệp tại đơn vị mình.

3.Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục xuấtnhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp đủthuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trướckhi giải phóng hàng.

4.Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Thuế Hà Nội và Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđược biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng