BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6042/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 3098 11/2008/RMIT ngày 10/11/2008 của Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam vềviệc miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư tạo tài sản cố định.

Tổng cục Hải quan chuyển toàn bộhồ sơ kèm theo công văn nêu trên, để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ chế độquy định, thẩm quyền xem xét trả lời doanh nghiệp. Trường hợp có vướng mắc, đềnghị đơn vị báo cáo Tổng cục bằng văn bản để được hướng dẫn kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại học Quốc tế RMIT
(702 Ng. Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TPHCM)
- Lưu VT, KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông