BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6050/TCHQ-GSQL
V/v mỗi tờ khai hải quan chỉ khai báo cho hàng hóa của một hợp đồng

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa
- Công ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT
(89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 748/HQKH-VN ngày 21/10/2008 (bản fax đếnTổng cục ngày 13/11/2008) của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và công văn số 6444/FPT-XNK ngày 12/11/2008 của Công ty CP phát triển đầu tư công nghệ FPT vềviệc đăng ký 01 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa của nhiều hợp đồng khácnhau, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mỗi một hợp đồng đều có những điều khoản cơ bản như: tênhàng; giá cả hàng hóa; điều kiện giao hàng; phương thức thanh toán khác nhau …Vì vậy, nếu chỉ đăng ký 01 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa từ nhiều hợpđồng khác nhau thì không thể phản ánh hết những điều kiện khác biệt của các hợpđồng và cơ quan Hải quan cũng không thể theo dõi, quản lý được. Ngoài ra, việcnhập số liệu của tờ khai vào hệ thống máy tính cũng gặp khó khăn vì 01 tờ khainhưng có nhiều hợp đồng, nhiều hóa đơn thương mại khác nhau.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 1.2.1, mục 1, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra, giám sát hải quan thì mỗi bộ hồ sơ hải quan chỉ có 01 hợp đồng, 01 hóađơn thương mại.

Vì vậy, mỗi tờ khai hải quan chỉ khai báo cho hàng hóa nhậpkhẩu của 01 hợp đồng, 01 hóa đơn thương mại, không khai báo hàng hóa của nhiềuhợp đồng, nhiều hóa đơn thương mại trên 01 tờ khai hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/h);
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu