ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6057/SYT-TCKT
V/v phổ biến công văn số 6824/BYT-TCDS ngày 03/10/2008 của Bộ Y tế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình

Sở Y tế nhận được công văn số6824/BYT-TCDS ngày 03/10/2008 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh hoạt động và kinhphí Chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2008. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiếnnhư sau:

- Đề nghị đơn vị truy cập vào websiteMedinet trên internet tại địa chỉ www.medinet.hochiminhcity.gov.vn, mục “Vănbản Pháp luật” để tải văn bản nêu trên và triển khai, tổ chức thực hiện theo đúngquy định.

Chi Cục Dân số - KHH Gia đình tổchức triển khai, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 của Chương trình mục tiêuquốc gia DS-KHHGĐ và gửi về Sở Y tế (P.TCKT) trước ngày 28/10/2008 để trình Ủyban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Ngoài ra, Sở Y tế đề nghị đơnvị chuẩn bị nội dung báo cáo chi tiết về thực trạng, đề nghị hỗ trợ chế độchính sách, mua thẻ BHYT cho cộng tác viên làm công tác dân số - kế hoạch hóagia đình và tổ chức cuộc họp (mời các Sở, phòng ban có liên quan: Sở Nội vụ, SởTài chính; P. Tài chính Kế toán, P. Tổ chức Cán bộ, P. Nghiệp vụ Y, P. Kế hoạchTổng hợp của Sở Y tế) để thống nhất báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố theonội dung đề nghị tại Thông báo số 755/TB-VP ngày 29/9/2008 về kết luận và chỉ đạocủa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tại cuộc họp giảiquyết các vướng mắc về tổ chức bộ máy làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VPS, Tổ Medinet, P. TCCB, P. TCKT.
NTB (ĐTHT-4b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan