THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 606/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay cho dự án Phát triển Lâm nghiệp, vốn vay ADB

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Chủ tịch nước.

Được sự ủy quyền của Thủ tướngChính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy đã thay mặt nhànước ta ký với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt NamHiệp định Vay cho Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng TâyNguyên.

Theo nội dung Hiệp định đã ký,Dự án có tổng trị giá khoảng 90 triệu USD, trong đó ADB sẽ tài trợ 45 triệu USDtừ nguồn vốn vay ưu đãi ADF, thời hạn vay 32 năm, 8 năm ân hạn, lãi suất 1%/nămtrong thời gian ân hạn và 1,5% cho các năm tiếp theo. Ngoài ra, Chính phủ HàLan và Phần Lan sẽ viện trợ không hoàn lại 15,57 triệu USD thông qua Quỹ ủythác lâm nghiệp. Phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 18,29 triệu USD vàngười hưởng lợi sẽ đóng góp phần còn lại là 9,81 triệu USD thông qua lao độngvà hiện vật. Mục tiêu chính của Dự án là góp phần thực hiện các mục tiêu pháttriển Việt Nam về giảm nghèo và bảo vệ môi trường thông qua việc phát triểnngành Lâm nghiệp. 06 tỉnh tham gia Dự án gồm: Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, ĐắkNông, Lâm Đồng và Phú Yên.

Theo quy định hiện hành của phápluật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đềnghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định Vay đã ký với ADB cho Khoản vaynói trên./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên.
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, KTTH, NN;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (5). 30

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng