BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6070/TCHQ-KTTT
V/v: Đối tượng không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thương Tổng hợp
(14-16 Hàm Long – Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Trảlời công văn số 1610/2008/HN ngày 16/10/2008 của Công ty Cổ phần Phát triển Kỹthương Tổng hợp về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu tạo tài sảncố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày03/11/2008 Bộ Tài chính có công văn số 13104/BTC-TCHQ hướng dẫn Cục Hải quancác tỉnh, thành phố V/v không thu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị y tế nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định, sử dụng khám chữa bệnh tại các bệnh viện theo hợpđồng liên kết.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thương Tổng hợp biết vàliên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đơn vị đăng ký tờ khai hải quan đểđược xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc