BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6071/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng ANY Việt Nam
(79/11/5 Trần Văn Đang, P.9, Q.3 TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0611/CV-AVN ngày 6/11/2008 của Công tyTNHH Thiết bị Xây dựng ANY Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc thiếtbị tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại điểm 1.6.1, 1.6.2, mục I, phần D Thông tưsố 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thì:Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệđược Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dựán khuyến khích đầu tư tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hànhkèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được miễn thuế nhậpkhẩu.

Theo quy định điểm 33, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèmtheo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì: xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, cảng hàngkhông, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nơi đỗ xe, mở thêm các tuyến đường sắtthuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH Thiết bị Xây dựngAny Việt Nam với mục tiêu và quy mô: dịch vụ lắp đặt và lắp dựng các kết cấu xâydựng được làm sẵn; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không thuộc lĩnh vực ưuđãi đầu tư quy định tại điểm 33, Danh mục B, Phụ lục I nêu trên. Do vậy máymóc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định của dự án này không thuộc đối tượng được miễn thuếnhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị Xâydựng Any Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc