BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6077/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng nắp chụp bồn nước bằng thép không gỉ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Nam Đại Thành
(Đ/c: 119-121-123 Lý Thường Kiệt - P7- Q. Tân Bình - TP HCM)

Trả lời công văn số 426/NĐT 2008 ngày 06/10/2008 của Công tyNam Đại Thành về phân loại mặt hàng nắp chụp bồn nước bằng thép không gỉ nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện việc phân loại hàng hóa; thì mặt hàng: Nắp bồn inox đã được dập nhưngchưa gia công tiếp thành sản phẩm hoàn thiện là bồn nước, chưa sử dụng ngayđược phân loại vào 7326.19.00.10.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty Nam Đại Thành biết vàthực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc