THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 608/TTg-QHQT
V/v đàm phán Hiệp định tài trợ vay vốn WB cho Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC6)

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam (tờ trình số 49/TTr-NHNN ngày 14 tháng 5 năm 2007) về việc đàmphán Hiệp định Tài trợ vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) cho Chương trình tíndụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC6), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt về nguyên tắc cáchành động đề xuất trong Dự thảo Khung chính sách Chương trình "Tín dụng Hỗtrợ giảm nghèo 6" (PRSC6), làm cơ sở cho việc đàm phán vay và thực hiệnChương trình PRSC6.

Giao các Bộ, ngành liên quanthỏa thuận các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền của mình trong quá trình đàmphán Chương trình PRSC6.

2. Cho phép tiến hành đàm phánvới WB dự thảo Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Chươngtrình PRSC6.

3. Đồng ý thành lập Đoàn đàmphán Chương trình PRSC6. Thành phần đoàn đàm phán gồm đại diện các cơ quan liênquan được nêu trong danh sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất tại công văn trên.

4. Ủy quyền Phó Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam Phùng Khắc Kế, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạothực hiện các Chương trình PRSC, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phánChương trình "Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo". Bộ Ngoại giao ra văn bảnxác nhận việc ủy quyền này.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam, phối hợp vớicác cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm pháncác văn kiện nêu trên và báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán sau khi kết thúcđàm phán./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: TH, KTTH, CCHC;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng