BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6081/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai hải quan HQ/2002-PMD

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 5900/BC ngày 21/10/2002 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc đề nghị cho phép các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được mở tờ khai phí mậu dịch (HQ/2002-PMD) cho các lô hàng nhập khẩu gửi qua đường chuyển phát nhanh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, hàng hoá xuất khẩu theo loại hình nào thì đăng ký mở tờ khai phù hợp với loại hình đó, vì liên quan đến chính sách hoàn thuế và việc thanh khoản sau này. Vấn đề này đã được hướng dẫn cụ thể tại điểm 4 văn bản số 2695/TCHQ-GSQL ngày 13/6/2002 của Tổng cục Hải quan.

Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hoá gửi qua đường chuyển phát nhanh có yêu cầu gấp rút về mặt thời gian (phục vụ sản xuất), số lượng nhỏ nếu chủ hàng xin mở từ khai phí mậu dịch thì Chi cục Hải quan cửa khẩu có thể giải quyết theo đề nghị của chủ hàng với điều kiện:

- Thực hiện chế độ quản lý đối với loại hình hàng phí mậu dịch xuất nhập khẩu.

- Phải nộp thuế (nếu có) trước khi thông quan.

- Không được hoàn thuế các loại theo qui định hiện hành.

Đề nghị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam hứng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu để được giải quyết thủ tục theo thẩm quyền

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Đình Kính