VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6084/VPCP-VX
V/v giải quyết tình hình công dân VN cư trú bất hợp pháp tại Malaysia

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Công an,
- Bộ Tài chính ,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 3658-BC/NG-LS ngày 04 tháng 11 năm 2004 về việc giải quyết tình hình lao động Việt Nam tại Malaysia trước việc Malaysia áp dụng chủ trương truy quét, bắt giữ, phạt tù, trục xuất công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tai Malaysia, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 3658-BC/NG-LS ngày 04 tháng 11 năm 2004:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao dộng đưa lao động đi làm việc tại Malaysia thực hiện các biện pháp đã nêu tại công văn số 3652/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 26 tháng 10 năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ đạo Ban Quản lý lao động theo dõi sát tình hình lao động Việt Nam ở Malaysia để phối hợp với Đại sứ quán ta tại Malaysia nhanh chóng đưa ngay số lao động cư trú trái phép về nước.

2. Bộ Công an nhanh chóng xác minh và trả lời cho Đại sứ quán ta tại Malaysia để cấp hộ chiếu cho những người lao động bị mất hộ chiếu nhằm hợp thức hoá việc cư trú của họ tại Malaysia. Đối với những trường hợp Đại sứ quán đã hoặc sẽ điện về đề nghị xác minh, yêu cầu Bộ Công an trả lời trước ngày 12 tháng 11 năm 2004 để Đại sứ quán ta kịp cấp giấy thông hành cho những người không phép cư trú ở Malaysia về nước trước ngày 15 tháng 11 năm 2004.

3. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán ta tại Malaysia nhanh chóng cấp giấy tờ cho công dân ta về nước; trong trường hợp cấp bách phải đưa về nước sớm, Đại sứ quán ta phối hợp với Ban Quản lý lao động và các cơ quan chức năng sở tại trực tiếp thẩm tra, xác minh để cấp giấy tờ và chịu trách nhiệm về việc cấp giấy tờ đó; đồng thời đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam; đặc biệt cần tỏ rõ thái độ của ta phản đối việc phạt bằng hình thức đánh roi mây, một hình thức nhục hình vi phạm tiêu chuẩn tối thiểu về nhân quyền.

4.Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo đại sứ quán ta tại Malaysia tạm ứng tiền từ ngân sách Nhà nước để mua vé về nước cho những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn theo tinh thần đã thống nhất giữa hai Bộ tại Công văn số 2272/NG-LS ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Bộ Ngoại giao và công văn số 10220/TC /TCĐN ngày 13 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản