THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/TTg-QHQT
V/v chủ trương thành lập Công ty TNHH Phát triển GS Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh)

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (tạivăn bản số 2118/UBND-DA ngày 12/4/2007 và tại buổi làm việc với Thủ tướng Chínhphủ ngày 25/4/2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh), ý kiến của các cơ quan liênquan, về chủ trương thành lập Công ty TNHH Phát triển GS Nhà Bè (100% vốn nướcngoài) để đầu tư Dự án phát triển Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiểng, HuyệnNhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp nhận chủ trương đầu tư Dự án phát triển khu đô thịmới Nhơn Đức - Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, với những nộidung cơ bản như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bảnnêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thuý kiến của các Bộ, ngành liên quan, xử lý các vấn đề cụ thể trong việc cấp giấychứng nhận đầu tư cho Dự án và thành lập doanh nghiệp theo quy định của phápluật hiện hành; cần lưu ý những vấn đề sau:

a) Khẩn trương hoàn thành việc lập và phê duyệt các quyhoạch xây dựng chi tiết cần thiết để làm cơ sở cho việc phê duyệt quy hoạch đôthị mới Nhơn Đức - Phước Kiểng;

b) Chuẩn xác lại tổng vốn đầu tư, vốn điều lệ của Dự án, bảođảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt cơ chế kinhdoanh cụ thể của Dự án theo hướng cho phép Thành phố, khi xác định các nghĩa vụtài chính liên quan của Chủ đầu tư, được thí điểm thực hiện việc xác định trướcmức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nhà đầu tư đã trả tạithời điểm thuê đất, như ý kiến của Bộ Tài chính đã nêu tại văn bản số 15161/BTC-QLCS ngày 1/12/2006.

d) Quy định ràng buộc nghĩa vụ cụ thể của Chủ đầu tư về việclập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môitrường, trước khi dự án đi vào triển khai thực hiện.

đ) Chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư triển khai thực hiệncông tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định để giải phóng măt bằng,bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP,
- Lưu: VT, QHQT (2), 20

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng