BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 611/TCT-PCCS
V/v: áp dụng thuế suất thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số đơn vị hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

- Tại điểm 2a Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập quy định: "Cơ sở ngoài công lập trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em có các hoạt động: dạy học; dạy nghề; y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và kế hoạch hóa gia đình; biểu diễn ca, múa, nhạc dân tộc, nghệ thuật dân tộc, chiếu phim; sưu tầm, bảo tồn, phát triển, phổ biến văn hóa dân tộc; triển lãm và hoạt động thể dục thể thao, nghiên cứu triển khai, vệ sinh môi trường; chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, người tàn tật; cai nghiện ma tuý, được hưởng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động".

- Tại Điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 quy định: "Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo"; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ đăng công báo số 08+09, ngày đăng công báo 9/6/2006 và ngày có hiệu lực 24/6/2006.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, cơ sở ngoài công lập trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em có các hoạt động: dạy học; dạy nghề; y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và kế hoạch hóa gia đình; biểu diễn ca, múa, nhạc dân tộc, nghệ thuật dân tộc, chiếu phim sưu tầm, bảo tồn, phát triển, phổ biến văn hóa dân tộc; triển lãm và hoạt động thể dục thể thao, nghiên cứu triển khai, vệ sinh môi trường; chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, người tàn tật; cai nghiện ma tuý, được hưởng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động. Thời gian bắt đầu áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với các hoạt động nêu trên được tính từ tháng 7 năm 2006.

Cơ sở ngoài công lập có nhiều hoạt động kinh doanh áp dụng các mức thuế suất thuế TNDN khác nhau thì phải theo dõi, hạch toán riêng thu nhập của các hoạt động được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi. Các hoạt động khác nộp thuế theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CST; Vụ HCSN;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương