THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 611/TTg-NN
V/v hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,
Công an, Tài chính;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Viện Khoa họcvà Công nghệ Việt Nam (công văn số 463/KHCNVN-VP ngày 28 tháng 3 năm 2007) vềviệc hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Thủtướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Viện Khoa học và Côngnghệ Việt Nam chỉ đạo Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ,tiến hành nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, giới thiệu, quảng bá các giá trị vềthiên nhiên Việt Nam trong đó có các vật mẫu về động vật, thực vật, khoáng vật,cổ sinh vật... phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, tham quan học tập,phổ biến kiến thức về quá trình phát triển lịch sử tự nhiên ở Việt Nam.

2. Các ngành: Công an, Hải quan,Kiểm lâm, Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương trong quá trình kiểm tra ngăn chặn các hoạt động săn bắt, buôn bántrái phép, thu giữ được các mẫu vật đã chết hoặc không còn khả năng cứu hộ đểthả về với môi trường sống tự nhiên của chúng (kể cả các động vật biển bị chếtdạt vào bờ) thì thông báo và chuyển giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam để làm mẫu vật trưng bày phục vụ các mục đích nêu trên.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ tài chính và các Bộ, ngành liên quancó trách nhiệm tạo điều kiện, giúp Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam sưu tập, khaithác những mẫu vật thuộc các loài động vật, thực vật hoang dã nói trên để xâydựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia và Bộ mẫu vật trưng bày tại Bảo tàng.

4. Các mẫu vật và động vật khisưu tập, chuyển giao cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam được xác định là tài sảncủa Nhà nước giao Bảo tàng quản lý.

Văn phòng Chính phủ thông báoTập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên
- TTgCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: ĐP, KTTH, NC, TTBC, Website CP;
- Lưu VT, NN (3)

TL. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng