BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6118/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1262/HQTH-NV ngày 28/10/2008 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về xác địnhtrị giá tính thuế và giải quyết khiếu nại đối với mặt hàng xe ôtô sat xi hiệu DongFeng,xe ôtô 7 chỗ hiệu Hyundai SantaFe, xe ôtô 5 chỗ hiệu Hyundai Centenial nhậpkhẩu từ tháng 12/2007 đến tháng 02/2008.

Căn cứ vào Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tínhthuế hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về việc xác định trị giá hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc kiểm tra, tham vấn và xácđịnh trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnhThanh Hóa do các lô hàng xe ôtô sat xi hiệu DongFeng, xe ôtô 7 chỗ hiệu HyundaiSantaFe, xe ôtô 5 chỗ hiệu Hyundai Centenial nhập khẩu từ tháng 12/2007 đến tháng02/2008 có mức giá khai báo thấp hơn giá dữ liệu có sẵn tại thời điểm kiểm tranên Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn,bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế là đúng quy định tạicác văn bản nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp không đồngý với mức giá xác định sau tham vấn và có công văn khiếu nại thì Cục Hải quan tỉnhThanh Hóa xem xét, giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự, thẩm quyền quy địnhtại Luật khiếu nại, tố cáo. Về mức giá đề xuất để giải quyết khiếu nại của CụcHải quan tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh ThanhHóa căn cứ trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá quy định tạiNghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ và dữ liệu hàng hóa giốnghệt, tương tự có sẵn ở trạng thái dòng đen trên hệ thống GTT22 và thông tin từcác nguồn khác thu thập được tại thời điểm xác định trị giá để xác định trị giátính thuế và giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng