BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6121/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với thực phẩm nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 3763/HQTP-NV ngày 13/11/2008 của đơn vị về vấn đề nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về thông quan hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thựcphẩm: hiện tại, vẫn thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghịđịnh 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, cơ quan hải quan căn cứ vàoGiấy đăng ký kiểm tra hoặc Thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm tra để làmthủ tục hải quan và thông quan hàng hóa.

Trườnghợp cơ quan chức năng kiểm tra chưa xác nhận Giấy đăng ký kiểm tra hoặc chưacấp Thông báo miễn kiểm tra lô hàng do phải thực hiện kiểm tra trước khi thôngquan hàng hóa (quy định điểm 3 mục I Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT /BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổngcục Hải quan; khoản 5 Điều 15 Bản Quy chế ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BYTngày 29/3/2007 của Bộ Y tế) thì cơ quan hải quan chỉ thông quan hàng hóa khi cókết luận của cơ quan kiểm tra lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu.

2.Về phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra:

-Trường hợp một lô hàng, do tính chất phức tạp trong việc phân tích, xét nghiệmđể tìm ra các chất gây độc hại trong thực phẩm, cơ quan kiểm tra có thể cónhững kết luận khác nhau. Cơ quan hải quan căn cứ vào thông báo kết luận cuốicùng của cơ quan kiểm tra và ý kiến của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để phốihợp làm thủ tục hải quan hoặc xử lý đối với hàng hóa có liên quan.

-Xử lý hàng hóa kiểm tra không đạt chất lượng nhập khẩu: đối với hàng hóa còntrong sự quản lý hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm giám sát hàng hóađến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý; đối với hàng hóa đã được thôngquan, cơ quan chức năng thuộc Bộ y tế có trách nhiệm chủ trì việc kiểm tra, xửlý, cơ quan hải quan tham gia khi có yêu cầu; việc tái xuất lô hàng, cơ quanhải quan thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Y tế.

Tổngcục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu