BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6126/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam.
(360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Trảlời công văn số 081103-LS-008 ngày 03/11/2008 của Công ty TNHH Doosan Việt Namvề việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của hợp đồng EPC nhập khẩu để tạotài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006;Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, thì:

Trườnghợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hóa (giá trúng thầu không baogồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuếnhập khẩu theo quy định tại điểm 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,1.14, 1.15, 1.16, 1.17, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trúng thầu.

Theotrình bày của Công ty TNHH Doosan Việt Nam, Công ty ký hợp đồng tổng thầu vớiCông ty TNHH Doosan Mecatec và Công ty TNHH công nghiệp nặng và xây dựng DoosanHàn Quốc để xây dựng công trình Nhà máy Doosan Vina theo hợp đồng EPC. Công tyđã thỏa thuận với nhà thầu để ký phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng EPC quyđịnh giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (phụlục hợp đồng này là một phần không thể thiếu của hợp đồng EPC).

Đềnghị Công ty xuất trình hợp đồng, hồ sơ có liên quan đến lô hàng nhập khẩu vớiCục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để được xemxét xử lý miễn thuế theo quy định.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Doosan Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc