BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6131/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục HQ đối với phế liệu, quá cảnh nhập khẩu tại các ICD

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3830/HQTP-NVngày 19/11/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc làm thủ tục đối với phếliệu nhập khẩu, quá cảnh tại các ICD, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với phế liệu nhập khẩu:

Tổng cục Hải quan đã có công vănsố 5911/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2008 trả lời Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minhtrong đó nêu rõ đối với phế liệu nhập khẩu thực hiện theo đúng quy định tạiThông tư số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/08/2007 của liên Bộ: Bộ Công thương,Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặt hàng phế liệu nhập khẩu phải kiểm tra thực tếtại cửa khẩu nhập.

2. Đối với hàng hóa quá cảnh:

Tổng cục Hải quan đã có công vănsố 4959/TCHQ-GSQL ngày 02/10/2008 yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ngừnglàm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh tại các ICD do Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng Sài Gòn khu vực IV quản lý từ ngày 15/10/2008.

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phốHồ Chí Minh thực hiện nghiêm 2 công văn dẫn trên của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu