BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6132/TCHQ-GSQL
V/v Đơn vị tính kim cương trong hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Hiện nay có một số doanh nghiệpphản ánh vướng mắc khi thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoàimặt hàng kim cương thì khai báo trọng lượng kim cương theo đơn vị tính là viên,Gramme hay Carat. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Quyết địnhsố 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì đơn vị tính trọng lượng mặt hàng kimcương là Carat.

Để thực hiện thống nhất trongtoàn ngành và phục vụ việc thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu kim cương đượcchuẩn xác, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệpkhi ký kết hợp đồng gia công mặt hàng kim cương cho thương nhân nước ngoài thìphải sử dụng đơn vị tính trọng lượng của kim cương là Carat.

Việc sử dụng đơn vị tính làCarat đối với hoạt động gia công kim cương được thống nhất từ khâu ký kết hợpđồng, khai báo trên tờ khai hải quan, định mức, thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác Cục hải quan tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu