VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6135/VPCP-V .I
V/v khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Trung

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghịcủa Bộ Tư pháp, tại văn bản số 68/BC-BTP ngày 09 tháng 10 năm 2007 về việc thihành phần tài sản Bản án số 1088/HSPT ngày 02 tháng 07 năm 1997 của Tòa án nhândân tối cao liên quan đến khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Trung (trú tại 245 TrầnBình Trọng, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Trương VĩnhTrọng có ý kiến như sau:

Giao Bộtrưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cáccơ quan hữu quan giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Trung theođúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Viện KSND tối cao;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp);
- Ông Nguyễn Tấn Trung (thay trả lời);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ: V. II, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3), MA. 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc