ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 614/UBND-KT
V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007

Kính gửi:

- Các Sở: Bưu chính, Viễn thông, Văn hóa Thông tin, Giáo dục Đào tạo, Tài chính Hà Nội;
- Công An thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Thành Đoàn Hà Nội;
- Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội,
- Các Báo: Kinh tế Đô thị, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố HàNội, hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng, trò chơi trực tuyến vàcác dịch vụ khác trên mạng Internet đang rất phát triển. Bên cạnh những mặttích cực mà các dịch vụ Internet đem lại, vẫn còn có nhiều yếu tố tiêu cực tácđộng không tốt đến đời sống xã hội.

Để tăng cường hơn nữa công tác quảnlý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và trò chơitrực tuyến, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Bưu chính Viễn thông và ý kiếncủa các đơn vị, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức, triển khaithực hiện Chỉ thị 03/2006/CT-UBND ngày 20/01/2006 của UBND Thành phố Hà Nội vềquản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội;Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của LiênBộ: Bưu chính Viễn thông, Văn hóa Thông tin, Công an, Kế hoạch và Đầu tư vềquản lý đại lý Internet; Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCAngày 01/06/2006 của Liên Bộ: Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, BộCông an về quản lý trò chơi trực tuyến và các văn bản có liên quan. Bên cạnhđó, trong kế hoạch năm 2007, các đơn vị cần tăng cường triển khai các công việccụ thể sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Văn hóa Thông tin và các đơn vị cóliên quan lập kế hoạch, kết hợp với chương trình phổ cập tin học mà Sở Giáo dụcvà Đào tạo đang triển khai để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và định hướng chohọc sinh tại các trường học trên địa bàn Thành phố trong việc sử dụng các dịchvụ Internet, trò chơi trực tuyến lành mạnh, hiệu quả.

- Thành Đoàn Hà Nội chủ trì, phốihợp với Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hóa Thông tin trong việc tuyên truyềncho Đoàn viên và thanh viên Thủ đô các qui định của pháp luật liên quan đếnviệc sử dụng các dịch vụ Internet. Năm 2007 sẽ tập trung tuyên truyền vào đốitượng sinh viên đang học tập, sinh hoạt tại một số trường Đại học – Cao đẳng,Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

- Đài Phát thanh và Truyền hình HàNội; các Báo: Kinh tế Đô thị, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô tăng cường công táctuyên truyền cho nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý hoạt độngInternet, trò chơi trực tuyến thông qua các phóng sự, bài báo để nâng cao nhậnthức của nhân dân trong việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet một cáchlành mạnh và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác quản lý, thanh tra, kiểmtra

- Sở Bưu chính viễn thông chủ trìxây dựng phương án, giải pháp cung cấp, chia sẻ thông tin quản lý về hoạt độngkinh doanh đại lý Internet, trò chơi trực tuyến trên địa bàn Thành phố với cácsở, ngành chức năng và các quận, huyện.

- UBND các quận, huyện tăng cườngcông tác kiểm tra đối với các đại lý cung cấp dịch vụ Internet công cộng, tròchơi trực tuyến trên địa bàn quản lý; Công an Thành phố chủ trì, chỉ đạo côngan các quận, huyện và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tácphòng, chống các loại tội phạm phát sinh từ hoạt động Internet và trò chơi trựctuyến.

3. Sử dụng kinh phí phục vụ hoạtđộng thanh tra, kiểm tra

- Kinh phí sử dụng cho các đoàn kiểmtra liên ngành của quận, huyện được trích từ ngân sách quận, huyện. UBND cácquận, huyện có trách nhiệm lập kế hoạch và sử dụng ngân sách theo quy định hiệnhành.

- Kính phí sử dụng cho đoàn kiểm traliên ngành Thành phố do Sở Bưu chính Viễn thông chủ trì được trích từ phần kinhphí Thành phố giao Sở Bưu chính Viễn thông hàng năm. Sở Bưu chính, Viễn thôngcó trách nhiệm lập dự toán và gửi Sở Tài chính phê duyệt mục lục ngân sách vàsử dụng theo quy định hiện hành.

Căn cứ theo lĩnh vực được giao quảnlý, các đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh côngtác quản lý nhà nước đối với hoạt động Internet, trò chơi trực tuyến cũng nhưcác dịch vụ khác trên mạng Internet trong năm 2007 và định kỳ 06 tháng /01 lầngửi báo cáo về Sở Bưu chính, Viễn thông để Sở Bưu chính, Viễn thông tổng hợp,báo cáo UBND Thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Bộ Bưu chính Viễn thông;
- V1, V2, THKT, TT tin học;
- Lưu: VT, KT1 (30)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển