BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 615/TCT-CS
V/v sử dụng chứng từ đối với khoản tiền nhận tài trợ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Lan Bắc
(178 Lê Hồng Phong, P. Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Trảlời Công văn số 10- 07/CV-LB ngày 24/11/2007 của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) LanBắc về việc sử dụng chứng từ đối với các khoản tiền nhận tài trợ, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tạiđiểm 5.24 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiềntài trợ của các cơ sở kinh doanh khác đề thực hiện các dịch vụ khuyến mại,quảng cáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động hỗ trợ khác cho việc bán sảnphẩm do chính cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộsố tiền tài trợ nhận được nêu trên được xác định là doanh thu đã có thuế GTGTvà cơ sở kinh doanh nhận tài trợ phải xác định doanh thu chưa có thuế GTGT vàthuế GTGT để lập hóa đơn GTGT theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanhnhận được tiền tài trợ nêu trên để thực hiện các công việc khác không liên quanđến việc hỗ trợ bán sản phẩm, dịch vụ do chính cơ sở kinh doanh sản xuất, cungứng hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì không phải xuất hóa đơn GTGT, nhưng phảiviết chứng từ thu tiền khi nhận được tiền.

Đốivới cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ căn cứ vào hợp đồng tài trợ, quy chế kinhdoanh của cơ sở kinh doanh về chính sách khuyến mại để lập chứng từ chi tiềntrong đó ghi rõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởngkhuyến mại”.

Căncứ quy định trên, trường hợp DNTN Lan Bắc là nhà phân phối sữa Vinamilk và dầuthực vật Cái Lân tại tỉnh Lào Cai, hàng tháng doanh nghiệp nhận được các khoảntiền hỗ trợ từ phía Công ty cung cấp gồm tiền thưởng khuyến khích nhân viên,tiền thưởng hoàn thành kế hoạch, tiền hỗ trợ tiền lương nhân viên thì khi nhậnđược tiền, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT mà lập chứng từ thu tiền và xác địnhlà khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để DNTN Lan Bắc được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lào Cai;
- Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk);
- Công ty Dầu thực vật Cái Lân;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương