BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 6152/TCHQ-KTTT
V/v quản lý trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Qua công tác kiểm tra theo dõi việc xác địnhtrị giá tính thuế của Cục Hải quan các tỉnh thành phố, Tổng cục Hải quan pháthiện một số trường hợp xác định trị giá tính thuế có yếu tố chiết khấu giảm giáchưa đúng quy định. Cụ thể, các hợp đồng có yếu tố giảm giá về số lượng, nhậpkhẩu nhiều lần, tuy đã hết thời hạn giao hàng theo hồ sơ và trên thực tế lượnghàng thực nhập chưa đủ số lượng theo thoả thuận nhưng cơ quan Hải quan vẫn chấpnhận khoản giảm giá, chiết khấu khi kiểm tra, xác định trị giá tính thuế.

Để việc xác định trị giá tính thuế được thựchiện thống nhất, đúng quy định Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Đối với tờ khai Hải quan trước ngày có hiệulực của Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính:

Rà soát, đối chiếu giữa thực tế nhập khẩu và hồsơ nhập khẩu, chứng từ đi kèm, nếu phát hiện trường hợp đã hết hạn giao hàngtheo hồ sơ, chứng từ nhập khẩu nhưng trên thực tế lượng hàng thực nhập vẫn chưanhập đủ số lượng theo thỏa thuận, thì không được chấp nhận khoản chiết khấu,giảm giá. Xác định lại trị giá tính thuế, tính thuế và truy thu đủ số thuế cònthiếu.

Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quantrước ngày 10 tháng 12 năm 2008.

2. Đối với tờ khai trong thời gian hiệu lực củaThông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính:

+ Xác định trị giá tính thuế cho các lô hàng cóchiết khấu, giảm giá theo đúng quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC .

+ Báo cáo Tổng cục Hải quan bằng văn bản đốivới các trường hợp cơ quan Hải quan chấp nhận khoản chiết khấu, giảm giá saukhi kết thúc hợp đồng theo mẫu quy định tại công văn số 6013/TCHQ-KTTT ngày 24tháng 11 năm 2008.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biếtvà triển khai thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc