BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 616/TCT-CS
V/v. Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hoà Việt
(Phường Long Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 384/CVHV-TCKT ngày 17/12/2007 của Côngty Cổ phần Hoà Việt (Công ty) về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần A, điểm 2.26 mục IIphần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000; Điểm 1 mục II phần A, điểm2.10 mục II phần A, điểm 2.10 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì

- Trường hợp Công ty trực tiếp đầu tư cho nông dân trồng vàmua lại lá thuốc lá thì sản phẩm lá thuốc lá của nông dân bán cho Công ty khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty thu mua lá thuốc lá nông dân trồng vềsau đó sơ chế bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (với mức thuế suất 5%).

- Trường hợp Công ty gia công tiếp lá thuốc lá cho các doanhnghiệp khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trên giá gia công.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Thanh tra Bộ Tài chính;
- Vụ PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương