BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 6164/TCHQ-KTTT V/v xóa nợ phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Giang

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 433/HQHG-NV ngày 06/6/2008 và công văn số 646/HQHG-NV ngày 26/8/2008 của Cục Hải quan Hà Giang về việc xóa nợ tiền phạtvi phạm hành chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điều 69 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, trường hợp các quyếtđịnh xử phạt vi phạt hành chính đã hết thời hiệu thi hành mà không thi hànhđược và cũng không có cơ sở xác định đối tượng bị xử phạt cố tình trốn tránh,trì hoãn việc thi hành thì không thi hành quyết định xử phạt nữa.

Trườnghợp các quyết định xử phạt vi phạm hành chính không thi hành nữa thì ra Quyết địnhđịnh chỉ thi hành đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó. Về thẩmquyền, thủ tục ra Quyết định đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hànhchính áp dụng theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định 134/2003/NĐ-CP Quyết định đìnhchỉ thi hành là căn cứ để kế toán ghi giảm số phải thu phạt vi phạm hànhchính. Quyết định đình chỉ thi hành không gửi cho đối tượng vi phạm.

Việchạch toán kế toán đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quyđịnh tại Điều 69 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính mà không thi hành đượcquy định như sau:

Khihải quan ra quyết định phạt vi phạm hành chính, căn cứ vào số liệu thực tế ghi:

NợTK 319 - Thanh toán phạt vi phạm hành chính (TK chi tiết tương ứng)

CóTK 719 - Số thu phạt (TK chi tiết tương ứng)

Khihải quan ra Quyết định đình chỉ thi hành đối với quyết định xử phạt viphạm hành chính, kế toán ghi bút toán đỏ:

NợTK 319 - Thanh toán phạt vi phạm hành chính (TK chi tiết tương ứng)

CóTK 719 - Số thu phạt (TK chi tiết tương ứng)

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Giang được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc