VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6189/VPCP-VX
V/v Cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH thương mại Quốc tế (TRADECO)

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 671/UB-VX ngày 09 tháng 3 năm 2004) và ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3593/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 22 tháng 10 năm 2004) về việc cấp giấp phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (TRADECO) theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản