BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 619/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thực hiện QĐ 818/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 122/HQHN-NVngày 22/01/2008 của Cục Hải quan TP. Hà Nội vướng mắc về sự không thống nhấtgiữa mã HS thuộc Danh mục hàng hóa phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm banhành theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế với mã HS thuộcDanh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục có ý kiến nhưsau:

- Danh mục hàng hóa nhập khẩu2007 ban hành theo Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 và Quyết định 157/QĐ-BTC ngày 23/1/2008; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành theo Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhđược xây dựng dựa trên phiên bản HS-2007 của Tổ chức Hải quan Thế giới. Danh mụchàng hóa xuất nhập khẩu năm 2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2003 và Biểuthuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Quyết định số 39/2006ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được xây dựng dựa trên phiên bảnHS-2002 của Tổ chức Hải quan Thế giới. Danh mục Biểu thuế mới có một số sửa đổiso với Danh mục Biểu thuế 2003 do Danh mục HS-2007 có một số sửa đổi so vớiHS-2002.

- Danh mục hàng hóa phải kiểmtra vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày05/03/2007 của Bộ Y tế được xây dựng trên cơ sở của Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu năm 2003 và Biểu thuế 2003. Bộ Tài chính đã có văn bản gửi cácBộ, ngành để rà soát lại Danh mục quản lý chuyên ngành. Trong khi chờ các Bộ,ngành rà soát hoàn chỉnh Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành, đề nghị cácđơn vị đối chiếu Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành và Biểu thuế mới,trường hợp có thay đổi về mã số nhưng không thay đổi về tên hàng và bản chấthàng hóa thì chấp nhận mã số theo Danh mục quản lý chuyên ngành. Trường hợp cóvướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục để chỉ đạo hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn đểCục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc