VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6192/VPCP-VX
V/v Cấp giấy phép hoạt động XKLĐ cho Công ty Cổ phần Sao Thái Dương

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 748/CV-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2004) và ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3592/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 22 tháng 10 năm 2004) về việc cấp giấp phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Sao Thái Dương theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản