BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 6197/TCT-PC
Về danh mục hàng hoá đưa từ nội địa vào tiêu thụ trong Khu KTTMĐB Lao Bảo chưa được hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Vềviệc liên quan đến Danh mục hàng hoá đưa từ nội địa vào tiêu thụ trong Khu Kinhtế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Khu KTTMĐB Lao Bảo) chưa được hoàn thuế giá trịgia tăng dân tỉnh Quảng Trị tại công văn số 3138/UBND-TM ngày 10/12/2007 vàcông văn số 3248/UBND-TM ngày 18/12/2007, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1.Cơ bản thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về các hàng hoá được mô tảtại Danh mục hàng hoá (nêu tại công văn số 3138/UBND-TM ngày 10/12/2007) đưa từnội địa vào tiêu thụ trong Khu KTTMĐB Lao Bảo chưa được hoàn thuế GTGT. Tuynhiên, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị bổ sung..., mặt hàng gaz đun nấuvào Danh mục này, do đây là nguyên liệu có tính chất tương tự như xăng dầu đãđược Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại công văn số 3307/VPCP-V1 ngày 15/6/2005của Văn phòng Chính phủ. Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, đề nghị thực hiệntheo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3307/VPCP-VI ngày 15/6/2005của Văn phòng Chính phủ không coi là hàng xuất khẩu và không được hưởng ưu đãivề thuế GTGT...”

2.Trước khi ban hành Danh mục này, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạorà soát, điều chỉnh phần mã số hàng hoá nhập khẩu (không sử dụng khái niệm mãHS) cho phù hợp Biểu thuế nhập khâu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Địnhkỳ 06 tháng/lần, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ dạo, thực hiện rà soát cácmặt hàng nhạy cảm tại địa phương; đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoáđưa từ nội địa vào tiêu thụ trong Khu KTTMĐB Lao Bảo chưa được hoàn thuế GTGTđể phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Công Thươngtrước khi ban hành theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại điểm ckhoản 2 công văn số 6311/VPCP- KTTH ngày 02/11/2007 của Văn phòng Chính phủ.

3.Thời gian qua tại Khu KTTMĐB Lao Bảo có hiện tượng xảy ra việc lợi dụng chínhsách ưu đãi đối với khách du lịch, cư dân địa phương để buôn lậu diễn ra kháphức tạp. Việc cho hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào KhuKTTMĐB Lao Bảo để bán lẻ ở các siêu thị là chưa phù hợp, vì vậy đề nghị chưathực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào Khu KTTMĐB Lao Bảođể bán lẻ tại các siêu thị.

BộTài chính trả Lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT,CST,TCHQ;
- Lưu VT, PC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương