BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 62/BXD-KTXD
V/v: Giải đáp vướng mắc trong quá trình thanh toán, quyết toán

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008.

Kính gửi: Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 411/CV-KHKT ngày 11/4/2008của Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến về việc xin ý kiến hướng dẫn đối vớivướng mắc trong quá trình thanh, quyết toán gói thầu số 6 (Km 265+400 – Km268+00 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Km 247 – Km 268 địa phậntỉnh Sơn La. Sau khi xem xét nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng giữa chủ đầutư và nhà thầu phải thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bênvà quy định của pháp luật có liên quan. Đối với các hợp đồng theo giá điềuchỉnh, xác định giá trị thanh toán, quyết toán trên cơ sở khối lượng đượcnghiệm thu và đơn giá đã điều chỉnh theo quy định của hợp đồng đã ký.

Trường hợp cụ thể đối với gói thầu số 6 (Km265+400 – Km268+00)thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 – tỉnh Sơn La, như đã nêu trong vănbản số 411/CV-KHKT ngày 11/4/2008 của Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến, Chủđầu tư và Nhà thầu căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của góithầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các điều khoản đã ký kết trong hợpđồng để thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo qui định. Việc chủ đầu tưyêu cầu giảm giá trị hợp đồng phải căn cứ vào nội dung điều khoản của hợp đồngđã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến căn cứ ý kiến trên tổchức thực hiện theo qui định./.


Nơi nhận :
- Như trên;- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh