BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 62/BXD-QLN
V/v trả lời CV số 8855/SXD-QLN ngày 05/11/2007 của Sở XD thành phố HCM

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/11/2007, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có Côngvăn số 8855/SXD-QLN đề nghị hướng dẫn về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở chongười có công với cách mạng đối với đối tượng là thân nhân liệt sĩ quy định tạiQuyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đềnày, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm c mục 2 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg có quyđịnh đối tượng là “thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháplệnh Ưu đãi người có công với cách mạng” được hỗ trợ tiền sử dụng đất. Theo đó,các con của liệt sĩ (đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc không hưởng trợ cấphàng tháng) khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc khi được giao đất làm nhàở đều được hỗ trợ tiền sử dụng đất; đồng thời việc hỗ trợ phải đảm bảo nhữngnguyên tắc quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 2 của Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh triển khai thựchiện Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo việc hỗ trợđối với đối tượng là người có công với cách mạng theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT Bộ, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà