BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6204/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về trị giá trên C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Phát Lộc

Trả lời công văn số 87/CV-COngày 21/10/2008 của Công ty TNHH Phát Lộc về việc cơ quan Hải quan không chấpnhận C/O mẫu E thuộc các lô hàng được làm thủ tục tại Chi Cục Hải quan Ga đườngsắt Yên Viên - Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét công văn và các hồ sơgửi kèm của công ty cho thấy trên C/O mẫu E tại ô số 9 ghi trị giá FOB bằng vớitrị giá ghi trên hóa đơn và hợp đồng (giá CIF), trường hợp này không làm ảnhhưởng đến tính hợp lệ của C/O nếu các tiêu chí khác trên C/O phù hợp với bộ chứngtừ trong hồ sơ hải quan và thực tế kiểm tra hàng hóa; đồng thời trên C/O có mẫudấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O phù hợp với mẫu dấu và chữ kýđược thông báo.

Về việc khai báo trị giá CIF bằngvới giá FOB trên C/O, nếu cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện doanh nghiệp cố tìnhkhai gian lận về giá tính thuế để trốn thuế nhập khẩu thì sẽ xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến trảlời trên để công ty biết và đến liên hệ trực tiếp với Chi Cục Hải quan nơi làmthủ tục để được xem xét giải quyết theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3 bản)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn