VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6205/VPCP-ĐMDN
V/v CPH Công ty Xuất nhập khẩu Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 1138/CV-UB ngày 27 tháng 10 năm 2004) về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hoá Công ty Xuất nhập khẩu Thái Nguyên, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với việc cổ phần hoá Công ty Xuất nhập khẩu Thái Nguyên, trong đó Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ như đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Minh Thông