VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6206VPCP-ĐMDN
V/v điều chỉnh Đề án sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (công văn số 453/UB-PPLT ngày 25 tháng 10 năm 2004) về việc điều chỉnh Đề án sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Cơ điện Đồng Tháp từ hình thức cổ phần hoá sang hình thức phá sản. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo việc tiến hành phá sản Công ty này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Minh Thông