BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 6229/BTC-TCT
V/v :Áp dụng mức phụ cấp đi biển

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí
- Tập thể công nhân viên dự án O&M – JVPC

Trả lời đơn thư kiến nghị của Tập thể công nhân viên Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí đề ngày 12/10/2007 về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp, trợ cấp đi biển, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: Mức chi các khoản phụ cấp bằng tiền được xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Căn cứ công văn số 76/LĐTBXH-TL ngày 10/01/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; điểm 4 Điều 1 Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty Nhà nước thì: “Phụ cấp đi biển mức 110.000đ/ngày (tương đương 7USD/ngày), áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành dầu khí trong những ngày thực tế làm việc trên các giàn khoan, các tàu dịch vụ vận tải dầu khí, các công trình dầu khí trên biển”.

Theo các quy định nêu trên thì các công nhân viên Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí được trừ 110.000đ/ngày (tương đương với 7USD/ngày) phụ cấp đi biển khi xác định thu nhập chịu thuế.

Bộ Tài chính trả lời để Tập thể công nhân viên Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách Thuế;
- Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu
- TCT: Phó Tổng cục trưởng Ng. Thị Cúc
- Ông Tạ Phú Vinh
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Nguyễn Văn Ninh