VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 626/VPCP-VX
V/v phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển Bảo hiểm y tế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của BộY tế tại văn bản số 1172/BC-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2007 về việc phê duyệt kếhoạch tổng thể phát triển Bảo hiểm y tế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Sau khi Luật Bảohiểm y tế được Quốc hội ban hành, Bộ Y tế căn cứ các quy định của pháp luật về bảohiểm y tế để bổ sung và hoàn chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Bảo hiểm y tếđến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủxin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tư pháp, LĐ-TB&XH, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm;
các Vụ: KTTH, TH, Ban XDPL,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (3), DHC 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản