BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6264/TCHQ-GSQL
V/v xác định xe nâng hàng là thiết bị chuyên dùng hay phương tiện vận tải

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ĐồngTháp

Trả lời công văn số 2385/HQĐT-NVngày 05/11/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc xác định xe nâng hànglà phương tiện vận tải chuyên dùng hay là máy móc thiết bị chuyên dùng, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày04/4/2006 của Bộ Thương mại thì chính sách thuế, chính sách quản lý xuất khẩu,nhập khẩu hàng hoá được thực hiện thống nhất theo Danh mục hàng hoá xuất nhậpkhẩu (Danh mục HS) và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu hiện hành. Dovậy, khi xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, đề nghị CụcHải quan tỉnh Đồng Tháp yêu cầu doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hoá mà doanhnghiệp dự kiến nhập khẩu để phân loại hàng hoá theo đúng Danh mục hàng hoá xuấtnhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

Việc xác định xe nâng hàng là phươngtiện vận tải chuyên dùng hay là máy móc, thiết bị chuyên dùng phải căn cứ vàokết quả phân loại hàng hoá. Nếu hàng hoá được phân loại vào Chương 84 thì xácđịnh là thiết bị, máy móc. Nếu hàng hoá được phân loại vào Chương 87 thì xácđịnh là phương tiện vận tải./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc