VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 627/VPCP-QHQT
V/v triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác khai thác hành lang kinh tế Đông-Tây

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị củaBộ Công Thương tại văn bản số 0374/BCT-KV1 ngày 10 tháng 01 năm 2008 về kết quảHội nghị Bộ trưởng ba nước Việt Nam-Lào, Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoạigiao sao gửi đến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan Bản ghi nhớ được kýgiữa Chính phủ ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan tại Sa-vẳn-na-khẹt (Lào) ngày26 tháng 12 năm 2007 về hợp tác nhằm khai thác tối đa lợi ích của việc sử dụngcầu Hữu nghị 2 (Mục-đa-hản- Sa-vẳn-na-khẹt) và cơ sở hạ tầng giao thông dọcHành lanh kinh tế Đông-Tây (EWEC), để triển khai các nội dung hợp tác thuộcphạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành và địa phương mình.

2. Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương có liên quan xâydựng chương trình hợp tác chung giữa ba nước kêu gọi vốn đầu tư để xây dựng vàphát triển các hạ tầng phục vụ thương mại và dịch vụ vận chuyển dọc tuyến Hànhlang EWEC (như: kho tàng, bến bãi, phương tiện xếp dỡ, trạm xăng dầu, khu nghỉdọc đường,...)

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
- Các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc