VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6282/VPCP-QHQT
V/v xét tặng Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Tây Ban Nha

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

Kính gửi: - Bộ Ngoại giao,

Về đề nghị của Bộ Ngoại giao xét tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Tây Ban Nha (công văn số 2866-CV/NG-CÂu2 ngày 06 tháng 11 năm 2002), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đề nghị Bộ Ngoại giao xây dựng cơ chế nhất quán, tổng thể về việc tặng Huân chương cho các Đại sứ và Đại diện Tổ chức quốc tế có công đóng góp và gắn bó với Việt Nam. Ngoài việc đánh giá, động viện, khuyến khích bạn bè quốc tế góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, giúp đỡ Việt Nam, việc tặng thưởng Huân chương này cần thể hiện chính sách đối ngoại của ta, vị trí của nước hoặc tổ chức mà cá nhân đó đại diện trên thế giới và trong quan hệ với nước ta, tránh xẩy ra sự hiểu lầm về đối ngoại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý